Tarif  Khan - Barmer Boys1 Mangey Khan -  Barmer Boys2 Rais Khan -  Barmer Boys3